Praktijk Digna Schenk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Hiermee volgen we de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), die met ingang van 25 mei 2018 overgegaan is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Praktijk Digna Schenk, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), mondeling tijdens een afspraak, via een ingevulde intake vragenlijst via de mail. Denk hierbij aan:

Persoonlijke gegevens

Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer / mobiel nummer
E-mailadres
Geboortedatum
Bepaalde, ter zake doende, gegevens om uw situatie en hulpvraag toe te lichten

Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Studentdossier

Praktijk Digna Schenk houdt een dossier bij, dat onder meer bestaat uit intake antwoorden, reflectie verslagen van de Student, aantekeningen van leraar (onder supervisie), eventuele supervisie aantekeningen en correspondentie tussen Digna Schenk en Student. Dit dossier is nodig voor een goede uitvoering van het leertraject.

Praktijk Digna Schenk heeft afdoende maatregelen genomen om te borgen dat de in dit dossier opgenomen persoonsgegevens niet bekend worden aan derden. Het papieren dossier wordt een jaar na afloop van het leertraject vernietigd. Alle inhoudelijke digitale gegevens worden na uiterlijk 10 jaar gewist. Gegevens qua data en duur van gesprekken worden eveneens na uiterlijk 10 jaar gewist. Ten aanzien van persoonsgegevens als NAW en contactgegevens geldt geen maximale bewaartermijn.

Praktijk Digna Schenk werkt op basis van een (Internationale) Ethische Code of Gedragscode waarin zaken als integriteit, vertrouwelijkheid en professionaliteit in de houding en het gedrag van Praktijk Digna Schenk zijn geëxpliciteerd. Onverhoopte klachten van de Student op dit terrein kunnen aanhangig worden gemaakt door middel van de specifieke klachtenprocedures van de beroepsorganisatie waarbij Praktijk Digna Schenk is aangesloten. Dit is de BvZB (Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders).

Digna Schenk is ZZP-er en is de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode geldt een beroepsgeheim.
Tijdens supervisie of intervisie bepreekt Praktijk Digna Schenk casuïstiek uit de praktijk. Dit verloopt altijd anoniem.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft als Student het recht om uw NAW gegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@dignaschenk.nl. De gegevens zullen dan in overleg met u worden aangepast of verwijderd.

De Student heeft echter geen recht de persoonlijke en supervisie aantekeningen van Praktijk Digna Schenk in te zien, te doen verwijderen of over te dragen aan derden.

Beveiliging

Praktijk Digna Schenk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met Praktijk Digna Schenk via 06-45826724 of mail naar info@dignaschenk.nl

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens bij Praktijk Digna Schenk kun u contact opnemen met Digna Schenk via telefoonnummer 06-45826724 of via info@dignaschenk.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl