Privacy Protocol

Praktijk Digna Schenk hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil zij heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.
Zij doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Digna Schenk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat zij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om jouw uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop wilt wijzen en deze wil respecteren.

Als Praktijk Digna Schenk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van individuele studenten
Persoonsgegevens van studenten worden door Praktijk Digna Schenk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de scholings- en/of behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De scholings- en/of behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Digna Schenk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Gegevens over gezondheid.
 • Seksuele geaardheid.
 • Eerdere scholing en/of hulpverlening.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Digna Schenk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de scholings- en/of behandelovereenkomst en daarna minimaal 10 jaar.